24.10.2015

Съобщение

През изборния ден ОИК – Русе ще дава информация за протичането на изборния процес в следните часове:

 

- 12:00 часа

- 17:30 часа

- 20:00 часа

- 21:00 часа

- 22:00 часа

20.10.2015

Съобщение

20.10.2015

Съобщение

ГРАФИК

ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ  СПИСЪЦИ И

ПЕЧАТИ, И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ ОТ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

НА  24 ОКТОМВРИ 2015 г.

09,00 - 10,00 ч. - СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 206 ДО 151

10,00 - 11,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 150 ДО 101

11,00 - 12,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 100 ДО 051

12,00 - 13,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 050 ДО 001

16.10.2015

Съобщение

 1. Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените в Решение № 175 – МИ/НР от 15.10.2015 г. секции, както следва:

 

секция

местоположение

адрес

1

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ул. Александровска № 95

2

ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ"

ул. Александровска № 95

8

ПГСАГ "П.Пенев"

бул. Цар Освободител № 105

10

OУ „Иван Вазов”

ул. Петър Берон № 20

30

ПГ по речно корабостроене и корабоплаване

ул. „Левски“ № 1

45

ОУ "Ангел Кънчев"

ул. „Българска морава“ № 6

50

ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

бул. България № 96

51

ОУ "АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ"

бул. България № 96

61

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

62

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

63

СОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1

81

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

ул. „Никола Табаков“ № 4

82

ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“

ул. „Никола Табаков“ № 4

112

ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“

ул. „Байкал“ № 2

120

СОУПНЕ “Фридрих Шилер”

ул. Измаил № 1

126

ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

бул. Липник № 78

128

ОУ "ВАСИЛ АПРИЛОВ"

бул. Липник № 78

142

СОУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ул. Студентска № 2

143

СОУ "ВЪЗРАЖДАНЕ"

ул. Студентска № 2

151

ОУ "БРАТЯ МИЛАДИНОВИ"

Алеи "ВЪЗРАЖДАНЕ"  № 54

153

СОУ за европейски езици

ул. "Студентска " № 10

157

СОУ за европейски езици

ул. "Студентска " № 10

 

 

 1. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1 от Решение № 1549-МИ/27.08.2015 на ЦИК) и други обозначителни знаци с минимални размери 20/30 см, на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

 

            Табела и обозначителни знаци с размери 50/30 см се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

 1. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.
 2. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 1 или т. 3, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в допълнителната страница на избирателния списък, след като представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място (Приложение № 74-МИ от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък и е неразделна част от него. В допълнителната страница на избирателния списък се вписват всички данни на избирателя.
 3. Когато избирателят е с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуването да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя. При оспорване на решението на председателя от член на комисията спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.
 4. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки" на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), след което придружителят се подписва. Този списък се подписва и от председателя и секретаря.
 5. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис член на комисията отбелязва „гласувал" и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва в графата „Забележки" и в протокола на секционната избирателна комисия.
 6. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.
 7. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.
 8. Член на секционна избирателна комисия, представител на партия, коалиция или инициативния комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.
 9. Секционните избирателни комисии съдействат за подреждане на изборното помещение и поставяне на кабините за гласуване така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

Телефонът, на които избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да направят заявки за оказване на помощ при придвижване до избирателните секции е 082  881 751, от 07.00 ч. до 17.00 ч. на 25.10.2015 г.

16.10.2015

Съобщение

Общинска Избирателна Комисия Русе уведомява членовете на Секционните избирателни комисии, че обучението ще се проведе на 19.10.2015 г. от 18:00 часа в сградата на Доходно сдание.

04.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАМЕНИ В СЕКЦИОННИ КОМИСИИ:

За промяна в съставите на СИК е необходимо да представите в ОИК Русе заявление за замяна на членове, съдържащо приложение с описание на замените.

Електронна таблица (приложение) може да изтеглите тук.

04.10.2015

Съобщение

ОТНОСНО ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на ОИК Русе до изборния ден.

 

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

 

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници 

Технически носител в excel формат за предаване на представители

30.09.2015

Съобщение

ВАЖНО ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

 

СЪГЛАСНО ЧЛ.97, АЛ.4 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС: ”ЧЛЕНОВЕТЕ  НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА ВРЕМЕТО, НЕОБХОДИМО ЗА РАБОТАТА ИМ В СЪОТВЕТНАТА КОМИСИЯ, СЕ ОСИГУРЯВАТ КАТО ЛИЦА, УПРАЖНЯВАЩИ ТРУДОВА ДЕЙНОСТ НА ИЗБОРНА ДЛЪЖНОСТ......”

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ЧЛ.18, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА В СРОК ОТ 7 РАБОТНИ ДНИ ОТ ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В ЗАЕТОСТ В СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ, Е НЕОБХОДИМО ДА УВЕДОМЯТ ПОДЕЛЕНИЯТА НА АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА/ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-РУСЕ/ ЗА ВЪЗНИКНАЛАТА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОТ ТЯХ ОБСТОЯТЕЛСТВА.

ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСОЧЕНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА ЩЕ БЪДЕ ПРЕКРАТЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.20, АЛ.4, Т.7 ОТ ЗНЗ/НЕУВЕДОМЯВАНЕ В СРОК ЗА ПРОМЯНА В ДЕКЛАРИРАНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА/

30.09.2015

Съобщение

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25.10.2015 г. С КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ:

Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

Zastapnici.xls (в съответствие с решение № 2113-МИ/11.09.2015 на ЦИК)

 

 1. Файлът се отваря с Excel (от версия Office97 включително нагоре) или всички версии на В зависимост от нуждата се ползва една от двата шийта (страници) – ЗАСТЪПНИЦИ или ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ. Преходът от единия в другия шийт става чрез кликване върху името на шийта в долната част на прозореца на Excel.
 2. Желателно е всяка партия/коалиция да преименува файла по подходящ начин – например xls, където 1 – поредният номер заявление, в случай, че не е единствено. Представянето в ОИК може да стане на CD, флаш-памет или на официалния мейл на ОИК, но е валидно само след подаване на заявление (приложение № 68 за застъпници или приложение № 69 за заместващи застъпници) от надлежно упълномощеното лице.
 3. Не се трият редове, не се вмъкват нови редове, не се променя форматирането на клетките. Всяка партия, коалиция или независим кандидат има право най-много на един застъпник в секция, което значи, че броят на застъпниците е най-много равен на броя на секциите. Броят на заместващите застъпници не може да надхвърля 1/3 от броя на секциите в изборния район.
 4. Не се оставят празни редове, не се пишат други данни в клетките (квартал, телефон и др.подобни). При нужда и/или желание партиите и коалициите могат да дописват вдясно извън таблицата забележки от произволен характер.
 5. ВАЖНО!!! При ползване на други списъци копирането в таблицата става НЕ чрез Paste (Постави, ако е на български), а чрез Paste Special – Values (Специално поставяне – Стойности), за да не се унищожи специалното форматиране на клетките с ЕГН-та. В случай на такова унищожаване може да се копират само форматите от оригинала на таблицата на сайта.
 6. Автоматичен цветен код на клетките с ЕГН:
 • ЧЕРВЕН фон – ЕГН-то е некоректно, с по-малко или повече цифри, с нецифров символ
 • СИН фон – ЕГН-то се повтаря в списъка
 • ЗЕЛЕН фон – само за заместващите застъпници – ЕГН-то на заместващия застъпник е сред ЕГН-тата на заместваните застъпници в този файл (има го в страницата ЗАСТЪПНИЦИ, а се предлага като заместващ в страницата ЗАМЕСТВАЩИ_ЗАСТЪПНИЦИ)
 • БЯЛ фон с черни букви – всичко е наред с ЕГН-то
 1. САМО ЗА ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ. Заместваният застъпник, заедно с ЕГН-то му се избират от в колоната D от падащо меню във всяка клетка, което показва всички имена и ЕГН-та, въведени в страницата ЗАСТЪПНИЦИ. Това значи, че ако партията (коалицията) има повече от един файл с предложения за застъпници, замяната му става чрез съответния шийт във файла, с който е бил първоначално заявен.
 2. При други проблеми с файла не се колебайте да задавате въпроси на телефона на ОИК-Русе, поместен на сайта му.

Файлът може да изтеглите тук.

19.09.2015

Съобщение

На 23 септември (сряда) 2015 г. от 15.30 часа в Заседателната зала на община Русе /кръглата зала/ ще се проведе тегленето на:

1. Жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове в община Русе, област Русе на 25 октомври 2015 г.

2. Жребий за определяне реда за представяне на партиите и коалициите от партии, местните коалиции, инициативни комитети в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове в община Русе, област Русе на 25 октомври 2015 г.

18.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Русе на 19.09.2015 г. ще се проведе от 17:30 часа.

15.09.2015

Съобщение

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ, РЕГИСТРИРАНИ В ОБЩИНА РУСЕ:

ОИК Русе уведомява регистрираните участници, че срока за регистриране на кандидатски листи е до 22.09.2015 г. 18:00 часа. При подаване на документи следва регистрираните партии, коалиции и местните такива, да представят Приложение № 58-МИ от изборните книжа, а инициативните комитети - Приложение № 59-МИ, както и изискуемите по ИК документи към тях, както и да предоставят на комисията предложенията си и в електронен вид.

15.09.2015

Съобщение

ДО ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ В ОБЩИНА РУСЕ:

За въвеждането на данните от списъците по приложение № 66-МИ от изборните книжа за общински съветници и за кметове се използва програмата „Списък на лица, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за общински съветници или за кметове, издигнати от инициативни комитети".

След стартиране на програмата се натискат последователно бутоните „Enable Editing" и „Enable Content", ако се изисква това, след което за въвеждане на данните от списъка следва да се натисне и бутона „Въвеждане на ред". Появява се таблица „въвеждане на ЕГН", в която се попълват съответните данни за лицето от списъка като се започне от номер по ред в списъка, номер на страница, ЕГН и последователно трите имена, населеното място, улица и номер след което се натиска бутона „add"(добави), данните се прехвърлят в основната таблица, а таблицата „въвеждане на ЕГН" се нулира за попълване на данните на следващо лице от списъка и т.н.

Когато се завърши списъка се натиска бутон „close" (затвори) и се записва файла чрез „save as" (запази като) на съответното устройство (диск, CD, флашка (USB) и т.н.). Записва се веднъж като файл във формат на Excel и втори път като файл CVS (coma delimited), като името на файла съдържа името на независимия кандидат (например: „Списък на лица, в подкрепа регистрацията на независимия кандидат „ХХХХХХ". Тези 2 файла се записват на технически носител (CD или USB) и се представят заедно с документацията. Записът във файла трябва да е в реда, в който е подредена документацията в папките със списъците.

Програмата може да изтеглите от тук.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Русе на 12.09.2015 г. ще се проведе от 17:30 часа.

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Русе на 11.09.2015 г. ще се проведе от 17:30 часа.

09.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Русе на 10.09.2015 г. ще се проведе от 17:30 часа.

08.09.2015

Съобщение

Заседанието на ОИК-Русе на 09.09.2015 г. ще се проведе от 17:30 часа.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 313 МИ / 05.02.2018

  относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

 • № 312 МИ / 23.01.2018

  относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

 • № 311 МИ / 07.12.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения