Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 306 МИ
Русе, 01.04.2016

ОТНОСНО: сигнал на г-жа Светла Николаева

В Общинска избирателна комисия Русе постъпи писмо от Централна избирателна комисия с вх. № 437/31.04.2016 г., към което е приложен сигнал от г-жа Светла Николаева, относно непремахнати агитационни материали, към който сигнал са приложени два броя снимки, който сигнал е бил изпратен по електронна поща с вх.         № МИ – 22 – 23/29.03.2016 г.

Нито от снимките, нито от приложения сигнал може да се определи мястото на което се твърди, че се намират неотстранените агитационни материали. Липсват данни и за това, кога са били направени снимките, т.е. да се установи, че същите не са били премахнати в регламентирания от Изборния кодекс срок.

Съгласно разпоредбата на чл. 472 от Изборния кодекс, неизпълнението на задължението по чл. 186, ал. 3 от същия нормативен акт, се констатира от длъжностни лица, оправомощени от кмета на съответната община, а наказателните постановления се издават от кмета на общината. Видно от посоченото по-горе придружително писмо, сигнала на г-жа Николаева е изпратен до компетентния орган - Кмета на Община Русе, предвид което,  

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Русе,

Р Е Ш И:

Оставя без уважение сигнал на г-жа Светла Николаева, подаден по електронна поща до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-22-23/29.03.2016 г.    

Решението подлежи на оспорване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 01.04.2016 в 19:20 часа

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения