Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 307 МИ
Русе, 24.01.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Георги Георгиев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

В Общинска избирателна комисия – Русе постъпи писмо от Председателя на Общински съвет – Русе, вх. № 447/12.01.2017 г., в което писмо са изложени данни за неучастие на общинския съветник Георги Петров Георгиев в пет поредни заседания на общинския съвет през 2016 година, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за това, както и за обстоятелството, че същия е претърпял злополука довела до трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията като общински съветник. Към писмото са приложени документи съгласно Решение № 2901-МИ/05.11.2015г. на ЦИК, с приложено Удостоверение с изх. № 19/12.01.2017 г. и писмо с изх. № 16/05.01.2017 г. от МБАЛ Медика.

В изпълнение разпоредбата на чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, общинският съветник е уведомен за започналата процедура, като му е предоставена възможност да направи възражение в 3 дневен срок от получаване на писмото. От общинският съветник не е постъпило възражение в законоустановения срок.

Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА, пълномощията на общински съветник се прекратяват предсрочно, когато, без да е уведомил писмено председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината.

Видно от представеното удостоверение, издадено от Председателя на Общински съвет – Русе, Георги Петров Георгиев, не е участвал в пет поредни заседания на Общински съвет – Русе през 2016 г., както следва: Заседание № 12 от 17.07.2016 г., Заседание № 13 от 19.09.2016 г., Заседание № 14 от 20.10.2016г. Заседание № 15 от 17.11.2016г. и Заседание № 16 от 15.12.2016 г., поради което ОИК Русе констатира, че е настъпила предвидената в закона хипотеза водеща до прекратяване пълномощията на Георги Петров Георгиев, поради което следващия в листата кандидат, следва да бъде обявен за избран за общински съветник.

  

Предвид гореизложеното на основание 87, ал, 1, т. 24, чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс, чл. 30 ал. 4 т. 5 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Русе

 

РЕШИ:

 

Прекратява пълномощията на Георги Петров Георгиев, ЕГН ********** като общински съветник от листата на ПП „Българска социалдемокрация“ в Общински съвет – Русе и обявява за избран за общински съветник в Общински съвет – Русе следващия в съответната листа кандидат на ПП „Българска социалдемокрация“, а именно: Теодор Руменов Георгиев, ЕГН: **********.

На избрания общински съветник да се издаде удостоверение.

Решението може да се оспори в срок до седем дни от обявяването му чрез ОИК - Русе пред Административен съд  Русе

Председател: Асен Василев Станчев

Секретар: Десислава Петрова Дивчева

* Публикувано на 24.01.2017 в 17:55 часа

Календар

Решения

  • № 313 МИ / 05.02.2018

    относно: заявление за достъп до обществена информация от Сдружение Общо събрание за решения на населението - Община Русе.

  • № 312 МИ / 23.01.2018

    относно: обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК

  • № 311 МИ / 07.12.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Валери Игнатов Матеев и обявяване за избран за общински съветник на следващия в листата кандидат

всички решения