Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Русе, 29.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Русе и утвърждаване на списъка с резервни членове, разпределение на местата в ръководството на СИК.

В ОИК Русе е постъпило писмо изх. № 24-127-3 от 18.09.2019г. от Кмета на Община Русе, с което ни е предложено на основание на чл.91 ал.7 от ИК да назначим СИК на територията на Община Русе по направените предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината и утвърждаване на списъците на резервните членове. Към предложението е приложен подписан протокол от проведени консултации между политическите сили. Към протокола са представени изискуемите от Изборния кодекс документи в изпълнение на изискванията на член 91 ал.1 и сл. от ИК. Видно от съдържанието на изготвения от проведените консултации протокол, между представителите на политическите партии и коалиции не е постигнато съгласие за назначаване на членовете на СИК на територията на Община Русе и утвърждаване на списъка с резервни членове, както и не е постигнато съгласие по отношение на местата в ръководството на СИК. Постигнато е съгласие за допълнителните СИК и ПСИК.

 

На проведено заседание на ОИК Русе  на 29.09.2019г. от 10.00 часа, за което е изготвен Протокол № 18 от 29.09.2019г., след проведено гласуване е налице решение за назначаване на СИК на територията на Община Русе, предвид липсата направено предложение на Кмета на Община Русе и приложените към него документи, по реда на чл. чл.91 ал.7 от ИК. Във вр.чл.91 ал.12 – когато не е постигнато съгласие и кметът на общината не е направил предложение в срока по ал.9, ОИК назначава СИК по направените предложения на партиите и коалициите, по смисъла на чл. 85, ал.4 от ИК.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.5, във вр. чл.91, ал.12 от ИК ОИК Русе.

 

Р Е Ш И :

Назначава секционни избирателни комисии на територията на община Русе съгласно предложението на партиите и коалициите, при липсата на постигнато съгласие и направено предложение на кмета на община Русе и утвърждава списъците на резервните членове както и броя на ръководството в СИК.

Неразделна част от това решение е Приложение №1, съдържащо имената на предложените лица – членове на СИК, единен граждански номер, длъжност в комисията и партията или коалицията, която ги предлага.

Настоящото решение е обявено по реда на чл.87, ал. 2 от Изборния Кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 29.09.2019 в 12:23 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения