Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 270-МИ
Русе, 11.03.2022

ОТНОСНО: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

Постъпил е  сигнал от 23.02.2022 г. от Станимир Станчев, Елеонора Николова, Деян Недков, Иван Григоров – всички общински съветници от листата на  МК СДС. Иска се да бъде извършена преценка за възможността на г-н Саманджиев да упражнява правомощията и задълженията си на общински съветник и ако се споделят изложените в сигнала мотиви, да бъде прекратен мандата на същия.

 

С изложения сигнал се иска предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник по реда на чл.30 ал.4 т.5 от ЗМСМА. В посочената разпоредба е залегнало изискването тези обстоятелства да се установяват служебно от общинската администрация със съответни за това документи, които следва да бъдат изпратени на ОИК. В тази връзка комисията изиска писмена справка от Председателя на Общински съвет – Русе относно постъпили писмени уведомления от Дилян Саманджиев за неучастие в заседанията на съвета, предвид ангажименти извън страната, както и относно неучастие на Дилян Саманджиев в заседанията на съвета за периода от м. септември 2021г. до настоящия момент, които да бъдат съобразени. С вх. № 413 от 04.03.2022 г. на ОИК – Русе са постъпили уведомления от Общински съвет – Русе. От тях е видно, че Саманджиев на 09.09.2021 г. с вх. № 767 на Общинския съвет – Русе е извършил надлежно уведомяване относно свои предстоящи служебни ангажименти извън страната, както и че в периода от септември 2021г. до декември 2021г. ще отсъства от заседанията и комисиите на Общински съвет – Русе, проведени в посочения период. Към молбата му са приложени копие от трудов договор и копие от работна виза. Във връзка с изисканата справка относно неучастията в заседанията на Общинския съвет за този период се установява, че общинският съветник Саманджиев не е участвал в заседанията на 13.09.2021 г. и на 14.10.2021 г., които били проведени присъствено. Следващите три заседания, проведени съответно на 18.11.2021г., 13.12.2021г. и 24.01.2022 г.били проведени неприсъствено, посредством видеоконферетна връзка като във всяко от тях Саманджиев е взел участие. Последното заседание на Общински съвет – Русе било проведено присъствено на 24.02.2022 г., като в него същият не е взел участие.

 

В изпълнение на разпоредбата на чл.30 ал.6 от ЗМСМА, ОИК – Русе уведоми общинския съветник, като му бе дадена възможност в срок от 3 – дни да изложи своите възражения писмено. Такива и към настоящия момент на провеждането на заседанието ни не са постъпили.

 

При изложената фактическа обстановка, ОИК – Русе счита, че не са налице условията на чл.30 ал.4 т.5 от ЗМСМА спрямо общинския съветник. За да бъдат налице същите, посочената разпоредба изисква да има липса на писмено уведомление до председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета. На следващо място отсъствието следва да е по неуважителни причини. Като такива законът примерно е приел, че уважителни от своя страна са служебната ангажираност и отсъствие от страната. Видно от уведомлението, постъпило на 09.09.2021г. към Общинския съвет – именно такива причини са изтъкнати от съветника.

 

На следващо място, за да бъде приложима цитираната по-горе разпоредба относно предсрочното прекратяване на правомощията на общинския съветник се изисква същият да не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината. От постъпилите уведомления от общинската администрация не се установяват и тези предпоставки. Чл.28а от ЗМСМА позволява при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинския съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна  сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник. Тези участия на общинския съветник в така проведените заседания на съвета са редовни и при спазването на посочените в закона изисквания и не дават основание на ОИК – Русе да приеме, че е налице визираната в чл.30 ал.4 т. 5 от ЗМСМА хипотеза.

 

Предвид изложеното, Общинска избирателна комисия  - Русе

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ  Сигнал с вх. № 412 / 23.02. 2022г. на ОИК – Русе от Станимир Станчев, Елеонора Николова, Деян Недков и Иван Григоров – всички общински съветници от МК СДС относно прекратяване мандата на общинския съветник Дилян Пламенов Саманджиев като неоснователен.

Решението на ОИК – Русе подлежи на обжалване пред Административен съд - Русе в 7 – дневен срок от обявяването му по реда на чл. 459 ал.1 от Изборния кодекс.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 11.03.2022 в 12:03 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения