Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 141-МИ
Русе, 07.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на членовете на СИК на територията на Община Русе и утвърждаване на списъка с резервни членове, разпределение на местата в ръководството на СИК, след решение по адм.д.№ 614/5.10.2019 г, с което е отменено решение № 135/29.09.2019 г на ОИК.

В мотивите си Административен съд е приел, че „съгласно чл. 92, ал. 1 от ИК, ръководството на СИК включва председател, зам.-председател и секретар. Разпределението на местата в ръководството в конкретния случай е станало при формално спазване на дадените от ЦИК методически указания, като е спазен общият брой на местата в ръководството за всички участвали в разпределението им партии и коалиции. Безспорно е обаче, че различните позиции в т.нар. ръководство се характеризират с различни функции, а от там и с различна тежест. Затова логично е разпределението им да бъде извършено така, че всяка от партиите и коалициите да получи такива и толкова места, които съответстват на нейното политическо влияние. Предвиденият в ИК начин на конституиране на всички избирателни комисии и в частност на СИК е проекция на съотношението между политически партии и коалиции в НС. При липса на възприет и дефиниран от ОИК подход, по който се разпределят различните длъжности в ръководството, настоящият състав намира, че следва да бъде стриктно спазен духът на ИК за пълно съответствие между представителството на национално ниво в законодателната власт и това  в изборната администрация, освен в случаите на постигнато съгласие за друго.“

Дадени са указания “При новото произнасяне ОИК следва да съобрази постъпилите писмени предложения, изричното изявено становище на ПП ВОЛЯ, пълното удовлетворяване на две парламентарни партии – КП „Обединени патриоти“ и ПП ДПС. Следващата стъпка при попълване на матрицата е да бъдат определени длъжностите в ръководствата, като се започне от председателите. При разпределянето им да се спази стриктно процентното съотношение според големината на парламентарните групи – т. 12 от Методически указания на ЦИК към нейно решение №1029-МИ/10.09.2019 г. Едва след разпределянето на длъжностите „председател“ следва да се пристъпи към разпределение на длъжностите „зам.-председател“ и „секретар“, след което да се посочат поименно лицата, които да заемат съответните длъжности.“

Като съобрази горното, направените предложения на партиите и коалициите, ОИК изготви матрица със следното съдържание:

 

             

6

6

 

210

210

210

 

 

 

 

Броя за разпределяне по код2 (Партии)

 

 

 

Съкращение

Пълно название

Председател

Зам-предс

Секретар

 

1

ГЕРБ

ПП ГЕРБ

100

42

68

210

2

БСП

КП БСП за БЪЛГАРИЯ

71

42

97

210

3

ОП

КП "Обединени патриоти"

26

38

25

89

4

ДПС

ПП ДПС

13

49

20

82

5

ВОЛЯ

ПП ВОЛЯ

 

39

 

39

6

ДБО

КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ

 

 

 

 
     

210

210

210

 

Същата беше предоставена на ПП ГЕРБ и КП „БСП за България“ и след одобрение от тяхна страна и проведени разисквания в ОИК се пристъпи към изготвяне на окончателна матрица на състав на членовете на СИК.

Последната е част от решението и е на разположение в ОИК Русе.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 85, ал.4, чл.87, ал.1, т.5, във вр. чл.91, ал.12 от ИК ОИК Русе.

 

Р Е Ш И :

 

Назначава секционни избирателни комисии на територията на община Русе съгласно предложението на партиите и коалициите, при липсата на постигнато съгласие и направено предложение на кмета на община Русе и утвърждава списъците на резервните членове както и броя на ръководството в СИК.

   Неразделна част от това решение е изготвената матрица, на разположение в ОИК Русе, Приложение №1, съдържащо имената на предложените лица – членове на СИК, единен граждански номер, длъжност в комисията и партията или коалицията, която ги предлага.

Председател: Николай Иванов Братованов

Секретар: Милена Георгиева Хинкова

* Публикувано на 07.10.2019 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 271-МИ / 16.03.2022

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

  • № 270-МИ / 11.03.2022

    относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

  • № 269 - МИ / 20.11.2021

    относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения