Общинска избирателна комисия Русе


РЕШЕНИЕ
№ 2-МИ
Русе, 05.09.2019

ОТНОСНО: Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията, правила за работата на ОИК. Премно време на ОИК – Русе.

На основание чл. 85, чл. 87, ал. 1 т.1, чл.87 ал.2, чл.88 от Изборния кодекс и Решение № 848-МИ /28.08.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Русе,

 

 

Р Е Ш И:

 

 

 1. Заседанията на Общинската избирателна комисия - Русе се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. При отсъствие на председателя заседанията на ОИК - Русе се свикват от определен от него заместник-председател. Членовете на ОИК - Русе се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията.
 2. За заседанията на ОИК - Русе предварително се обявява проект на дневен ред на интернет страницата на комисията.
 3. Заседанията на ОИК - Русе са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 4. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 5. Членовете на ОИК - Русе, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
 6. Членовете на ОИК - Русе, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
 7. За заседанията на ОИК - Русе се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 8. Общинската избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове.
 9. Когато ОИК - Русе при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ ИК. Решението на ОИК подлежи на обжалване пред ЦИК по реда на чл.88 ИК.
 10. При отмяна на решението по т. 9, ОИК - Русе постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.
 11. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК - Русе се подписват от председателя и секретаря.
 12. Решенията на ОИК може да се обжалват в тридневен срок от обявяването им пред ЦИК, която се произнася в тридневен срок с решение. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл.98 ал.2 от АПК пред Административния съд по местонахождение на съответната ОИК. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва пред Върховния административен съд.
 13. Когато председателят, съответно секретарят, отсъстват, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председателя.
 14. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 15. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на ОИК - Русе се подпечатват с печата им.
 16. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 17. Общинската избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 18. Общинската избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Сградата и мястото за обявяване на решенията се определя с решение на ОИК - Русе незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.
 19. Приемното време на ОИК - Русе е от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч. всеки календарен ден, а при изтичане на срокове до 17.00 ч.

Председател: Николай Иванов Братованов

Зам. председател: Александър Николаев Корфонозов

* Публикувано на 05.09.2019 в 20:03 часа

Свързани решения:

6-МИ/09.09.2019

Календар

Решения

 • № 271-МИ / 16.03.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

 • № 270-МИ / 11.03.2022

  относно: Сигнал с вх.№ 412 / 23.02.2022г.с искане за прекратяване предсрочно мандата на Дилян Пламенов Саманджиев, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП Възраждане

 • № 269 - МИ / 20.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

всички решения